Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Złap nawet 100% dofinansowania do naszych szkoleń!
Dobrze widzisz - przeszkolimy Cię i Twoich pracowników za okrągłe (dobra, jajowate) 0 PLN!
To możliwie dzięki instytucji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sprawdź szczegóły

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Złap nawet 100% dofinansowania do naszych szkoleń!
Dobrze widzisz - przeszkolimy Cię i Twoich pracowników za okrągłe (dobra, jajowate) 0 PLN!
To możliwie dzięki instytucji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sprawdź szczegóły

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019

Nowy rok kalendarzowy, to nowa pula środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pula środków w roku 2019 jest znacznie większa niż w roku 2018, co daje jeszcze większe możliwości szkoleniowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do podziału między województwa jest kwota 180 688 000 zł. Dodatkowe 45 172 000. zł to tak zwana rezerwa środków KFS.

Zaplanuj szkolenia już teraz, by później tylko czekać na datę przyjmowania wniosków w Twoim urzędzie pracy.

Utrzymane zostaje dofinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wśród priorytetów na rok 2019 znajdują się:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Co ważne - o środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Uwaga! Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Źródło informacji: https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy/rok-2019/

Dlaczego warto szkolić się w ACS Dagma?