Autoryzowane szkolenia MicrosoftWS 012T00 Wdrażanie systemu Windows Server 2019 w modelu hybrydowym i z wykorzystaniem usług IaaS platformy Azure

UWAGA! Szkolenie wycofane z oferty szkoleń Microsoft!

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z naszym konsultantem: szkolenia@dagma.pl lub 800 080 322.

Opis szkolenia


Trzydniowe szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla informatyków mających doświadczenie w zarządzaniu lokalnym środowiskiem systemu Windows Server.

Kurs ma na celu przygotowanie specjalistów do planowania i implementowania środowisk obejmujących obciążenia systemu Windows Server hostowane w ramach usług IaaS platformy Azure oraz zarządzanie takimi środowiskami. W programie szkolenia uwzględniono korzystanie z funkcji hybrydowych platformy Azure, przeprowadzanie migracji obciążeń serwerów wirtualnych i fizycznych do usług IaaS platformy Azure oraz zarządzanie maszynami wirtualnymi Azure z systemem Windows Server 2019 i ich ochronę.

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu systemem operacyjnym Windows Server i obciążeniami tego systemu w scenariuszach lokalnych, w tym w korzystaniu z usługi AD DS, systemu DNS, usługi DFS, technologii Hyper-V oraz usług plików i magazynowania
 • Doświadczenie w pracy z typowymi narzędziami do zarządzania systemem Windows Server (co wynika z pierwszego wymagania)
 • Podstawowa wiedza na temat najważniejszych technologii firmy Microsoft związanych z obliczeniami, magazynowaniem danych, obsługą sieci i wirtualizacją (co wynika z pierwszego wymagania)
 • Podstawowa wiedza na temat technologii związanych z obliczeniami i magazynowaniem danych opartych na systemie Windows Server, które zwiększają odporność środowisk lokalnych (klastry z przełączaniem awaryjnym, miejsca do magazynowania)
 • Podstawowe doświadczenie w zakresie implementowania usług IaaS i zarządzania nimi na platformie Microsoft Azure
 • Podstawowa znajomość usługi Azure Active Directory
 • Podstawowa wiedza na temat technologii związanych z bezpieczeństwem (tj. zapór, szyfrowania, uwierzytelniania wieloskładnikowego i technologii SIEM/SOAR)
 • Podstawowa wiedza w zakresie tworzenia skryptów narzędzia PowerShell
 • Znajomość następujących pojęć związanych z technologiami stosowanymi w systemie Windows Server:
  • Wysoka dostępność i odzyskiwanie awaryjne
  • Automatyzacja
  • Monitorowanie

Umiejętności po szkoleniu:

 • Opisywanie podstawowych zasad działania usług IaaS platformy Azure, w tym funkcji związanych z obliczeniami, magazynowaniem danych i obsługą sieci
 • Wskazywanie narzędzi służących do implementowania rozwiązań hybrydowych, w tym Centrum administracyjnego systemu Windows i narzędzia PowerShell
 • Implementowanie mechanizmów zarządzania tożsamościami w scenariuszach hybrydowych, w tym usługi Azure AD DS działającej w ramach usług IaaS platformy Azure oraz zarządzanej usługi AD DS
 • Integrowanie usługi Azure AD DS z usługą Azure AD
 • Monitorowanie scenariuszy hybrydowych i zarządzanie nimi przy użyciu usług i narzędzi WAC, Azure Arc, Azure Automation i Azure Monitor
 • Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa środowisk hybrydowych przy użyciu usług Azure Security Center, Azure Sentinel i Windows Update Management
 • Implementowanie usług plików w scenariuszach hybrydowych przy użyciu usługi Azure Files i funkcji Azure File Sync
 • Planowanie i implementowanie scenariuszy hybrydowych i scenariuszy opartych całkowicie na chmurze w zakresie migracji, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019 oraz konfigurowanie obsługi sieci, magazynu i zabezpieczeń
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi Azure z systemem Windows Server 2019 i ich konserwacja

Harmonogram szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do hybrydowych usług IaaS platformy Azure związanych z systemem Windows Server 2019

Program

 • Omówienie usług IaaS platformy Azure
 • Omówienie modelu hybrydowego platformy Azure
 • Korzystanie z narzędzi administracyjnych w modelu hybrydowym

Moduł 2: Implementowanie mechanizmów zarządzania tożsamościami w scenariuszach hybrydowych

Program

 • Implementowanie usługi AD DS w ramach usług IaaS platformy Azure
 • Integrowanie usługi AD DS z usługą Azure AD
 • Implementowanie środowisk zarządzanej usługi AD DS
 • Ćwiczenie: Implementowanie integracji usług AD DS i Azure AD
 • Przygotowywanie usługi Azure AD do integracji z usługą AD DS
 • Przygotowywanie lokalnej usługi AD DS do integracji z usługą Azure AD
 • Pobieranie, instalowanie i konfigurowanie narzędzia Azure AD Connect
 • Weryfikowanie integracji usług AD DS i Azure AD
 • Implementowanie funkcji integracji z usługą Azure AD w usłudze AD DS

Moduł 3: Usprawnianie zarządzania wdrożeniem hybrydowym i monitorowania operacyjnego w scenariuszach hybrydowych

Program

 • Centrum administracyjne systemu Windows
 • Usługa Azure Arc
 • Usługa Azure Monitor
 • Usługa Azure Automation
 • Ćwiczenie: Korzystanie z Centrum administracyjnego systemu Windows w scenariuszach hybrydowych
 • Inicjowanie obsługi maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019
 • Implementowanie łączności hybrydowej za pośrednictwem usługi Azure Network Adapter
 • Wdrażanie bramy Centrum administracyjnego systemu Windows na platformie Azure
 • Weryfikowanie funkcjonalności bramy Centrum administracyjnego systemu Windows na platformie Azure

Moduł 4: Implementowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w scenariuszach hybrydowych

Program

 • Usługa Azure Security Center
 • Usługa Azure Sentinel
 • Zarządzanie usługą Windows Update
 • Ćwiczenie: Korzystanie z usługi Azure Security Center w scenariuszach hybrydowych
 • Inicjowanie obsługi maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019
 • Konfigurowanie usługi Azure Security Center
 • Dołączanie lokalnej instalacji systemu Windows Server 2019 do usługi Azure Security Center
 • Weryfikowanie funkcji hybrydowych usługi Azure Security Center

Moduł 5: Implementowanie usług plików w scenariuszach hybrydowych

Program

 • Implementowanie usługi Azure Files
 • Implementowanie funkcji Azure File Sync
 • Ćwiczenie: Implementowanie funkcji Azure File Sync
 • Implementowanie funkcji replikacji systemu plików DFS w środowisku lokalnym
 • Tworzenie i konfigurowanie grupy synchronizacji
 • Zastępowanie funkcji replikacji systemu plików DFS mechanizmem replikacji opartym na funkcji File Sync
 • Weryfikowanie replikacji i włączanie obsługi warstw w chmurze
 • Rozwiązywanie problemów z replikacją

Moduł 6: Wdrażanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych Azure

Program

 • Wdrażanie maszyn wirtualnych Azure
 • Konfigurowanie obsługi sieci w maszynach wirtualnych Azure
 • Konfigurowanie obsługi magazynu w maszynach wirtualnych Azure
 • Konfigurowanie zabezpieczeń w maszynach wirtualnych Azure
 • Ćwiczenie: Wdrażanie i konfigurowanie systemu Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure
 • Tworzenie szablonów usługi ARM na potrzeby wdrażania maszyn wirtualnych Azure
 • Modyfikowanie szablonów usługi ARM w celu uwzględnienia konfiguracji maszyn wirtualnych opartej na rozszerzeniach
 • Wdrażanie maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019 przy użyciu szablonów usługi ARM
 • Konfigurowanie dostępu administracyjnego do maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019
 • Konfigurowanie zabezpieczeń systemu Windows Server 2019 w maszynach wirtualnych Azure

Moduł 7: Zarządzanie maszynami wirtualnymi Azure i ich konserwacja

Program

 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi Azure z systemem Windows Server 2019
 • Konserwacja maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019
 • Ćwiczenie: Zarządzanie maszynami wirtualnymi Azure z systemem Windows Server 2019
 • Inicjowanie obsługi maszyn wirtualnych Azure z systemem Windows Server 2019
 • Zarządzanie systemem Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure przy użyciu Centrum administracyjnego systemu Windows
 • Zarządzanie systemem Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure z poziomu usługi Cloud Shell przy użyciu funkcji komunikacji zdalnej narzędzia PowerShell
 • Zarządzanie systemem Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure przy użyciu polecenia Uruchom
 • Zarządzanie systemem Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure przy użyciu konsoli szeregowej
 • Zarządzanie systemem Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych Azure przy użyciu konfiguracji gościa usługi Azure Policy

Moduł 8: Planowanie i implementowanie usług migracji i odzyskiwania danych w scenariuszach hybrydowych

Program

 • Usługa Azure Migrate
 • Serwer migracji magazynu
 • Usługa Azure Site Recovery
 • Replika magazynu
 • Usługa Azure Backup
 • Ćwiczenie: Implementowanie usług odzyskiwania opartych na platformie Azure
 • Implementowanie środowiska laboratoryjnego
 • Tworzenie i konfigurowanie magazynu usługi Azure Site Recovery
 • Implementowanie ochrony maszyn wirtualnych w technologii Hyper-V przy użyciu magazynu usługi Azure Site Recovery
 • Implementowanie usługi Azure Backup

Tagi:

Szkolenia wycofane z oferty

 


Najbliższe terminy:

Zadzwoń: 800 080 322

Długość szkolenia

3 d
(Łącznie 24 h lekcyjnych)
Jedna godzina lekcyjna trwa 45 min.

Zwolnienie z VAT

Niektóre szkolenia mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Ma to zastosowanie gdy szkolenia mają charakter kształcenia czy przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia informatyczne mogą taki warunek spełniać. O szczegóły zapytaj naszego doradcę ds. szkoleń oraz wypełnij oświadczenie.

Pobierz oświadczenie